regulamin
 
dołącz
do programu
on-line
 
 
zamów kartę
on-line
teraz tylko
149PLN
karta ważna 12 miesięcy
REGULAMIN UCZESTNIKA 4YOUCARD


WSTĘP

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania programu partnerskiego 4YOUCARD oraz nabywania i korzystania z Karty rabatowej przez Uczestnika programu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem przed zakupem i rozpoczęciem korzystania z Karty. Warunkiem korzystania z usług objętych rabatem jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

Organizator udostępnia nieodpłatnie Uczestnikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy (tj. wydaniem karty rabatowej), a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy dotyczącej wykorzystania karty rabatowej 4YOUCARD a także zasady świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną /Dz.U. nr 144 poz. 1204 ze zm./.

Poprzez nabycie karty rabatowej wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszym Regulamine.


DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
1. PROGRAM 4YOUCARD – nazwa i zasady programu partnerskiego Organizatora.
2. KARTA 4YOUCARD – karta rabatowa Programu 4YOUCARD.
3. ORGANIZATOR – właściciel marki 4YOUCARD, firma FUH Adipex Sławomir Godzik, z siedzibą przy ul. Robotniczej 4, 43-502 Czechowice – Dziedzice, NIP: 642-128-15-83, REGON 278191527.
4. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która staje się posiadaczem karty rabatowej 4YOUCARD, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
5. PARTNER/FIRMA PARTNERSKA – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Organizatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Partnera/Firmy Partnerskiej i na jego rzecz lub na rzecz Partnera/Firmy Partnerskiej, ale w imieniu własnym, która to osoba lub jednostka organizacyjna nadto na warunkach zapisanych w umowie partnerskiej zawartej z Organizatorem udziela Uczestnikom rabatu na swoje usługi/towary.
6. REGULAMIN – regulacje dotyczące działania Programu oraz nabywania i korzystania z Karty rabatowej 4YOUCARD przez Uczestnika.
7. FORMULARZ ZAKUPU – formularz z danymi Uczestnika, którego wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w Programie 4YOUCARD oraz zakupu i wydania Karty rabatowej.
8. SERWIS PROGRAMU – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.4youcard.pl i www.krewniacy-club.pl lub w domenach 4youcard.pl i krewniacy-club.pl oraz w ich subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których prawa przysługują Organizatorowi.
9. USTAWA O OCHRONIE DANYCH – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10. ROZPORZĄDZENIE – rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
11. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).


PROGRAM 4YOUCARD – informacje ogólne

1. Program 4YOUCARD jest programem rabatowym skierowanym dla Uczestników dysponujących Kartą rabatową, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na usługi i towary oferowane przez zrzeszone w Programie Firmy Partnerskie.
2. Program 4YOUCARD jest organizowany i zarządzany przez Organizatora i realizowany na terytorium całej Polski przy współpracy Partnerów którzy zgłosili do uczestnictwa w Programie swoją ofertę rabatową.
3. Organizator nie jest podmiotem udzielającym rabatów, a jedynie podmiotem sprzedającym Uczestnikom kartę 4YOUCARD, po okazaniu której uzyskuje się rabaty na wybrane produkty i/lub usługi w Firmach Partnerskich.
4. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie, oraz wysokości oferowanych rabatów, dostępne są w Serwisie Programu.


PROGRAM 4YOUCARD – warunki zakupu, posiadania i korzystania z Karty rabatowej

1. Warunkiem uczestnictwa w programie 4YOUCARD i korzystania z rabatów oferowanych przez Partnerów jest posiadanie przez Uczestnika Karty rabatowej 4YOUCARD.
2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę 4YOUCARD.
3. Karta 4YOUCARD jest kartą imienną i uprawnienia związane z jej posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
4. Każda Karta posiada unikalny numer (kod kreskowy) oraz datę ważności wyraźnie zaznaczone na Karcie. Jest aktywna przez 1 rok do ostatniego dnia miesiąca widocznego na karcie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia do obiegu innych wzorów kart, o których poinformuje poprzez serwis programu.
5. Kartę programu 4YOUCARD można nabyć za pośrednictwem Formularza Zakupu dostępnego w Serwisie Programu.
6. Każda osoba zainteresowana nabyciem karty 4YOUCARD jest zobowiązana wypełnić wszystkie wymagane pola Formularza oraz uiścić opłatę wskazaną konkretnie w treści formularza zakupu w Serwisie Programu.
7. Kupujący oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z nabyciem Karty 4YOUCARD.
8. Poprzez wypełnienie Formularza Zakupu, kupujący akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty 4YOUCARD zawarte w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści złożonego przez niego oświadczenia – w takim przypadku jednak Organizator – po uprzedniej ocenie proponowanych odstępstw od postanowień Regulaminu - może odmówić zawarcia umowy.
9. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (np. wysyłka newslettera z aktualną listą partnerów). Uczestnik w każdym czasie może cofnąć zgodę na otrzymywanie takiej informacji marketingowej.
10. Zamówiona Karta 4YOUCARD zostanie wysłana do Uczestnika przesyłką poleconą/kurierską na adres podany w Formularzu Zakupu, po przesłaniu przez Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza Zakupu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu opłaty na konto Organizatora.
11. Posiadacz Karty zostanie powiadomiony o możliwości przedłużenia członkostwa w programie 4YOUCARD w okresie ostatniego miesiąca ważności karty.
12. Posiadacz karty zobowiązany jest do poinformowania Organizatora Programu drogą elektroniczną o zmianie danych kontaktowych takich jak nazwisko, adres zamieszkania lub adres mailowy. Wszelka korespondencja będzie kierowana przez Organizatora na ostatnio podany mu przez Uczestnika adres – korespondencja ta jest wówczas uważana za skutecznie doręczoną.
13. Utrata karty 4YOUCARD przez Uczestnika powinna być niezwłocznie zgłoszona Organizatorowi.
14. Uczestnik, który zgubi bądź zniszczy Kartę 4YOUCARD, w przypadku wyrażenia woli pozyskania nowej karty 4YOUCARD poniesie koszty zakupu nowej karty, zgodnie z ofertą zakupu zawartą w Serwisie Programu.
15. Przed skorzystaniem z oferty 4YOUCARD, Uczestnik powinien zapoznać się z wszystkimi zasadami udzielania rabatów obowiązujących u danego Partnera. Opis zasad łącznie z zastrzeżeniami (wyjątkami) każdego Partnera jest widoczny w profilu danej firmy, dostępnym w Serwisie Programu.
16. W celu skorzystania z oferty/rezerwacji terminu wizyty, Uczestnik kontaktuje się z wybraną Firmą Partnerską we własnym zakresie. Zaleca się sprawdzenie przed wizytą w wybranej Firmie Partnerskiej czy dany produkt/usługa jest dostępna w planowanym dniu skorzystania z oferty.
17. Warunkiem uzyskania rabatu jest:
a) okazanie przed skorzystaniem z usługi pracownikowi Firmy Partnerskiej imiennej Karty 4YOUCARD, wraz z dowodem tożsamości,
b) przestrzeganie warunków określonych przez Partnera, dostępnych w profilu Partnera w Serwisie Programu.
18. Rabat 4YOUCARD przysługuje tylko i wyłącznie na usługi określone przez Partnerów Programu, zgodnie z informacją w Serwisie Programu i nie łączy się innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów.
19. Rabatów nie można wymienić na gotówkę.
20. Partner Programu ponosi odpowiedzialność za realizację zobowiązania rabatowego wobec posiadacza Karty 4YOUCARD.
21. Za jakość towarów oraz jakość usług, z których korzysta Uczestnik a świadczonych lub sprzedawanych przez Partnerów Programu, odpowiedzialność ponosi Partner.
22. Wszystkie zmiany zgłaszane przez Partnerów są aktualizowane w Serwisie w miarę możliwości na bieżąco przez Organizatora, na podstawie danych nadsyłanych przez Partnerów.
23. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie rabatu na usługę/towar, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo skradzioną kartą są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.
24. Wszelkie prawa autorskie związane z szatą graficzną 4YOUCARD oraz Programem 4YOUCARD przysługują Organizatorowi i z tego powodu za naruszenie praw autorskich traktowane będzie:
a) dokonywanie zmian w wyglądzie Karty,
b) handel Kartami 4YOUCARD oraz jakiejkolwiek innej formy dystrybucji kart bez zgody Organizatora,
c) korzystanie z Kart 4YOUCARD w celach zarobkowych,
d) użytkowanie Kart po wygaśnięciu terminu ich ważności.


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
c) włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku Usług wskazanych w „Polityce plików cookies” dostępnej w Serwisie Programu
2. Organizator zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Partnerom oraz Uczestnikom w celu ich zminimalizowania, określone zostały w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym ich integralną część, dostępnym w Serwisie Programu.


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres lub adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@4youcard.pl, wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja” lub na piśmie, na adres siedziby Organizatora.
5. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.
6. Uczestnik ma prawo zastrzec, że decyzja dotycząca rozpatrzenia reklamacji powinna być sporządzona na piśmie i przesłana na podany w reklamacji adres korespondencyjny. Zastrzeżenie powyższe jest wiążące dla Organizatora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu 4YOUCARD w Serwisie Programu.
2. Każdy Uczestnik może odstąpić od umowy tj. złożyć rezygnację z uczestniczenia w Programie w terminie 10 dni od otrzymania Karty 4YOUCARD. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Programu: biuro@4youcard.pl Opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na konto Uczestnika. Uczestnik wraz z odstąpieniem od umowy winien zwrócić kartę 4YOUCARD.
3. W sytuacji złożenia rezygnacji po upływie 10 dni od dnia otrzymania Karty, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.
4. Wszystkie znaki firmowe, towarowe oraz handlowe przedstawione w Serwisie Programu są własnością prawnych właścicieli i umieszczone zostały tutaj wyłącznie w celach informacyjnych za ich zgodą.
5. Jakiekolwiek kopiowanie treści serwisu bez uprzedniej zgody Organizatora i właściciela treści może stanowić naruszenie praw autorskich.
6. Wszelkie dostrzeżone naruszenia zasad opisanych w Regulaminie prosimy zgłaszać na adres e-mail Programu: biuro@4youcard.pl
7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Uczestnik przystępując do Programu akceptuje Politykę Prywatności.
8. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych, przetwarzanych na zlecenie Uczestnika w celach związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej korzystania z karty 4YOUCARD. Jako administrator danych Organizator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych i Rozporządzeniu, w szczególności zaś zachowaniem obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 24 Ustawy o ochronie danych.
9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.


UWAGA:
Aby w pełni korzystać z przywilejów Karty prosimy dokładnie zapoznać się z profilem poszczególnych Firm Partnerskich i zapoznać się z ofertą i jej ograniczeniami. Prosimy pamiętać o przestrzeganiu zasad nałożonych przez Partnerów, a w razie jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt bezpośrednio z daną Firmą Partnerską. W przypadku odmowy uhonorowania Karty 4YOUCARD w Firmie Partnerskiej, prosimy o niezwłoczny kontakt z 4YOUCARD: biuro@4youcard.pl